JOB DESCRIPTION

1/ Quản lý thẻ huấn luyện an toàn lao động của cán bộ công nhân viên trong công ty, Gia hạn hoặc đăng ký thẻ an toàn mới do đơn vị thứ 3 làm

2/ Quản lý hồ sơ về môi trường

3/ Quản lý hồ sơ PCCC, làm báo cáo hàng năm cho cơ quan công an PCCC

4/ kiểm tra định kỳ các thiết bị PCCC

5/ Quản lý hồ sơ khám sức khỏe của cán bộ công nhân viên

6/ Kiểm tra việc chấp hành ATLD tại xưởng sản xuất

7/ Họp ATLD vào lúc 7h30’ sáng thứ 7 hàng tuần

8/ Up Rapid cho công nhân viên lên hệ thống của Heineken

9/ Làm báo cáo tuần gửi trưởng bộ phận an toàn

10/ Tham gia chứng kiến kiểm định định kỳ các thiết bị nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật ( TT 36/2019/BLDTBXH)

 

CONTACT: Nguyen Trong Lam (0869559416)
DOWNLOAD HERE: Job Description – HSE WS

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx